Verzendkosten €4,95  Gratis verzending vanaf €50,-

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:  de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of FEBO in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik daarvan gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

FEBO: FEBO Beheer B.V., gevestigd te (1033 NZ) Amsterdam aan de Processorstraat 21;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Overeenkomst: Overeenkomst op afstand die tussen FEBO en Consument tot stand komt via de Website;

Website: www.febo.nl/shop

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: FEBO Beheer B.V.
Vestigingsadres: Processorstraat 21
1033 NZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6328555
E-mail: info@febo.nl

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FEBO via de Website en elke door middel van de Website tot stand gekomen Overeenkomst tussen FEBO en de Consument.
 2. Voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld aan de Consument op een zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.
 3. De Consument aanvaardt deze algemene voorwaarden door deze voor akkoord aan te vinken en te klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN LEVERING

 1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Consument op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikt. Na de betaling ontvangt de Consument per e-mail een bevestiging dat de bestelling in behandeling is genomen.
 2. FEBO streeft ernaar om de bestelling spoedig doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst en ontvangst van de betaling te leveren.
 3. Indien een bestelling niet binnen de in lid 2 genoemde termijn kan worden geleverd dan zal FEBO met de Consument in overleg treden waarbij de FEBO de mogelijkheid biedt om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FEBO tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan FEBO bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. FEBO behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT

 1. De Consument kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken na de dag waarop de Consument of de door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de bestelling heeft ontvangen.
 2. Gedurende de in lid 1 genoemde Bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product, hetgeen onder meer betekent dat het product slechts mag worden gebruikt en/of uitgepakt in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
 4. Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient de Consument binnen de Bedenktijd aan FEBO kenbaar te maken dat hij hiervan gebruik wenst te maken.
 5. Bij gebruikmaking van het Herroepingsrecht dient de Consument een ingevuld herroepingsformulier en het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan FEBO te retourneren, conform de door FEBO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het herroepingsformulier met de bestelling dient te worden gezonden aan:
  FEBO Beheer B.V.
  T.a.v. FEBO Webshop
  Processorstraat 21
  1033 NZ Amsterdam
 7. De rechtstreekse kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor rekening van de Consument.
 8. Nadat de retourzending is ontvangen wordt deze gecontroleerd. Hierna zal het bedrag van de retourzending zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na de herroeping op de rekening van de Consument worden overgemaakt.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Voor het betalen via internet maakt FEBO gebruik van de meest vooraanstaande betalingsproviders: Mollie. Veilig betalen staat bij Mollie voorop. Op het moment dat u betaalt, wordt u naar de beveiligde website van Mollie geleid. Vanaf hier wordt verbinding gemaakt met iDeal of de creditcardmaatschappij. De transactie vindt plaats volgens het SSL- beveiligingsprotocol.
 2. Er kan betaald worden door middel van iDeal of creditcard.
 3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door FEBO is gewezen op de te late betaling en FEBO de consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FEBO gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden berekend conform de bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vastgestelde staffel.

ARTIKEL 7: DIVERSEN

 1. FEBO is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FEBO zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door FEBO aangepast worden. FEBO adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.FEBO.nl/shop (hierna: ‘website’), en eventueel ook op enige overeenkomst die daaruit voortvloeit. De Algemene Inkoopvoorwaarden van FEBO Beheer B.V. (hierna: “FEBO”) zoals gedeponeerd bij het handelsregister hebben in geval van strijdigheid met deze gebruiksvoorwaarden altijd voorrang. De website wordt beheerd door FEBO Beheer B.V.

Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van het gebruik van de website.

Door de website te bezoeken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. FEBO behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid

FEBO is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (gebruik van) de website, direct of indirect, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FEBO of haar ondergeschikten.

FEBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet actueel zijn van de content van de website.

Persoonsgegevens

FEBO kan uw gegevens opslaan en gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten. Hierbij neemt FEBO alle relevante privacy wetgeving in acht, waaronder maar niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens

FEBO zal geen persoonsgegevens aan derden die niet gelieerd zijn aan FEBO verkopen.
Voor alle (overige) privacy-maatregelen die FEBO heeft genomen verwijzen wij naar de privacyverklaring die u onderaan deze pagina kunt vinden.

Linken

Er is een mogelijkheid om op de website hyperlinks te plaatsen naar andere websites die niet onder het beheer van FEBO of een ander onderdeel van de FEBO-groep vallen. FEBO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (schade voortvloeiende uit) de inhoud van die websites van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen (waaronder niet uitsluitend afbeeldingen, video’s, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de website of expliciet toegankelijk via de website, zijn eigendom van FEBO of FEBO beschikt ter zake over een geldige licentie.

Geen intellectueel eigendom van de website mag met als doel iets anders dan thuisgebruik of privégebruik verveelvoudigd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FEBO.

Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van artikel 31 van de Auteurswet.

Ondanks dat FEBO de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen en onderhoud van de inhoud van de website, kan het voorkomen dat de website met betrekking tot de getoonde informatie niet (meer) actueel, correct of betamelijk is. FEBO is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke informatie tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FEBO of haar ondergeschikten.

Beveiliging

U dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke beveiliging van uw eigen computerapparatuur.
Het extern aanpassen van de inhoud van de website zonder voorafgaande toestemming van FEBO (‘hacken’) is verboden.

Tot slot

De website is alleen bedoeld voor personen woonachtig in Nederland. Nederlands recht is van toepassing, en eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden laten de overige bepalingen onverlet.

Contact opnemen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de FEBO webshop consumentenservice via de onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 020-6328555
E-mail adres: info@febo.nl

 

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

FEBO verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website (www.FEBO.nl/shop) of doordat u deze aan ons heeft verstrekt bij het plaatsen van een bestelling.

FEBO kan op verschillende manieren persoons- of computergegevens verzamelen. Tijdens uw bezoek aan de website kunnen onder andere over u of uw computer gegevens opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt.

De door u verstrekte persoons- en computergegevens worden, tenzij elders op de website iets anders wordt vermeld, alleen voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden gebruikt of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld.

FEBO verwerkt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Informatie over uw activiteiten op de website;
 • Internet Protocol adres.

Doelen van de gegevensverwerking

De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door FEBO zijn de volgende:

 • Het nakomen van een overeenkomst die is gesloten via de website;
 • Het leveren van goederen en diensten;
 • Het afhandelen van de betaling;
 • Het verzenden van informatie omtrent wijzigingen van onze producten en diensten;
 • De mogelijkheid bieden om een account aan te maken;
 • Het vervullen van enige andere verplichting;
 • Het (gevraagd) opsturen van informatie.

Persoons- en computergegevens kunnen aan een computer of IP-adres worden gekoppeld om het voor u in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit.

Voor de afstemming van de website op uw voorkeuren worden alleen gegevens gebruikt die van uw computer afkomstig zijn.

Alleen indien u daarvoor expliciete toestemming geeft, kan FEBO uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.

Derden

FEBO kan uw persoons- of computergegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Tevens kan FEBO deze gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van statistisch onderzoek.

Verder zal FEBO uw persoons- of computergegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daaraan voorafgaand uw toestemming heeft verleend, of tenzij FEBO daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

FEBO gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt, indien gewenst, de cookies-functie ook uitschakelen. De wijze waarop dit kan wisselt per browsertype (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Netscape). Let wel, het uitschakelen van de cookies-functie kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden.

Minderjarigen

FEBO respecteert eenieders privacy, maar in het bijzonder de privacy van kinderen en zal daarom ook niet actief de gegevens van websitebezoekers die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt verwerken. Omdat wij niet kunnen controleren of bezoekers ouder zijn dan 16, moedigen wij ouder(s)/voogd(en) aan om de activiteiten van hun kinderen online te monitoren. Wij willen hiermee voorkomen dat deze gegevens zonder toestemming van de ouders zijn verzameld. In het geval u vragen hebt hierover of u wenst gegevens te laten verwijderen, neem dan contact met ons op via shop@febo.nl.

Tot slot

FEBO beschermt de door u opgegeven of de door ons verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door passende technische maatregelen. Bij de bescherming, opslag en verwerking van uw persoons- en computergegevens neemt FEBO de Wet bescherming persoonsgegevens en alle andere relevante privacywet- en regelgeving in acht.

De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. FEBO kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk tot derden behoren, op het zelfde niveau privacy-maatregelen hebben getroffen. FEBO is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving door de exploitant(en) van die andere sites.

U heeft het recht om uw gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij FEBO. Voorts heeft u het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kunt u uitoefenen door een verzoek te doen aan de FEBO Webshopservice via:

Telefoonnummer: 020-6328555
E-mailadres: shop@febo.nl